مهدی سجودی

مهدی سجودی
مدیر وسایت

دوستادار موضوعات جدید وهیجان دنیای پژوهشی و کسب کار های نوپا